Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Popeth am Tabex - Y feddyginiaeth naturiol i gyd i'ch helpu i roi'r gorau i ysmygu


Popeth y mae angen i chi ei wybod am Tabex

Am fwy na 50 mlynedd mae Tabex wedi helpu miliynau yn Nwyrain Ewrop i roi'r gorau i ysmygu yn y ffordd ddiogel a naturiol. Yn academ bell 1865. Darganfu a dadansoddodd Orehov y cytisin alcaloid a gynhwysir yn Family Papilionaceae a dyma brif ddeunydd gweithredol Tabex®. Mae cytisine yn perthyn i'r grŵp o atalyddion nicotin a elwir yn ymarferol fel symbylyddion resbiradaeth. Dechreuodd y cytisine dadansoddiad ffarmacolegol yn adran ffarmacoleg Sefydliad Meddygol Sofia cyn gynted ag o 50au’r ganrif ddiwethaf a’u nod oedd creu ffurflen dos ar gyfer anghenion dadebru. Yn ystod astudiaethau arbrofol ar gathod dan anesthetig, dau ffarmacolegydd Bwlgaria enwog

Daeth yr Athro Paskov a Dr. Dobrev i'r casgliad pwysig y gellir defnyddio cytisine fel system rhoi'r gorau i ysmygu oherwydd ei wenwyndra is na nicotin ac yn bennaf oherwydd ei ddylanwad ymylol gwannach ar y system gardiofasgwlaidd oherwydd ei fod yn rhyngweithio â'r un derbynyddion mewn pobl. corff ynghyd â nicotin. Y peth diddorol yn y stori hon yw bod dau ffarmacolegydd ysmygwyr sylweddol wedi cyrraedd y syniad gwych y ffordd i roi cyfle i'r unigolion sy'n ddibynnol ar sigaréts fynd trwy gydol y syndrom ymatal yn hawdd, gan gyd-fynd â'r cyfnod stopio sigaréts ac ar yr un pryd i deimlo ysgogiad, fel cytisine hefyd wedi cadarnhau effaith gwrth gastroberfeddol.

Ym 1962 ym Mwlgaria ynysodd yr Athro Isaev cytisine oddi wrth blanhigyn â phlanhigyn cadwyn aur a dechreuodd ymchwil ddwys ar greu'r cynnyrch meddygol cyntaf Tabex®. Dilynodd astudiaethau clinigol mawr ym Mwlgaria, yr Almaen a Gwlad Pwyl a gadarnhaodd effeithiolrwydd ac yn anad dim yr angen am agwedd gadarnhaol mewn ymdrechion i roi'r gorau iddi. Mae'n hysbys iawn bod syndrom hwyliau ac ymatal yn gyflyrau seicig, sy'n cyd-fynd â rhywfaint o ddibyniaeth, sy'n anodd eu goresgyn. Cadarnhaodd yr astudiaeth glinigol a gynhaliwyd ym Mwlgaria a thramor y fantais hon o Tabex.

Darllenwch fwy:

Sut mae Tabex yn gweithio y tu mewn i'ch ymennydd?  Sut i ddefnyddio Tabex Astudiaethau clinigol ar Tabex Ynglŷn â'r Goeden Laburnum

Peidiwch ag aros yn hwy

Ni fyddech ar y wefan hon pe na bai gennych yr awydd i fyw bywyd di-fwg.

Archebwch eich Tabex heddiw!